Klachtenregeling

Olympia verwacht een professionele werkhouding en fatsoenlijk gedrag van haar medewerkers, opdrachtgevers en flexkrachten.

Ben je, in je werkrelatie met Olympia, ergens ontevreden over meld dat dan eerst bij je contactpersoon op de vestiging of zijn/haar leidinggevende of jouw accountmanager. Als je niet tot een goede oplossing bent gekomen, kan je een klacht indienen via het klachtenformulier op olympia.nl.

Artikel 1

Ben je flexmedewerker en heb je een klacht over Olympia die rechtstreeks of indirect verband houdt met je dienstverband? Maak je klacht altijd eerst kenbaar bij de betrokken vestigingsmanager of zijn/haar vervanger.
Ben je opdrachtgever, neem dan contact op met de betrokken vestigingsmanager of met je accountmanager, waarna er specifieke afhandeling- en opvolgingsafspraken worden gemaakt.

Artikel 2

Indien je niet tot een bevredigende oplossing komt met de vestiging of accountmanager, vul dan het klachtenformulier in op de website van Olympia.

Artikel 3

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Je identiteit wordt door Olympia alleen bekendgemaakt aan personen die betrokken zijn bij de klacht.

Artikel 4

De ingediende klacht wordt door de afdeling kwaliteit in behandeling genomen en neergelegd bij de betrokken regiomanager. De regiomanager zal de klacht in overleg met jou (laten) behandelen. Streven is om je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk op de hoogte te brengen van het definitieve standpunt. Mocht toch een langere termijn van afhandeling nodig zijn, dan zal op dat moment met je worden afgestemd welke stappen genomen zullen worden om tot een definitieve oplossing te komen.

Artikel 5

Je kunt tegen het definitieve standpunt dan wel het uitblijven van een definitieve oplossing zoals bedoeld in artikel 4, een bezwaar indienen bij de Klachtencommissie. Dit bezwaar wordt gestuurd naar het secretariaat van de Klachtencommissie:

Olympia Klachtencommissie
p/a afdeling Kwaliteit
Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp
kwaliteit@olympia.nl

Artikel 6

De Klachtencommissie zal na de ontvangst van het bezwaar jou en de behandelend manager informeren over de ontvangst van je bezwaar en de verdere procedure. De Klachtencommissie wordt benoemd door de algemeen directeur en bestaat uit tenminste 3 leden en wordt samengesteld uit de afdeling kwaliteit en de operationele directie.

Artikel 7

Jij en degene waartegen bezwaar is ingediend, hebben het recht:
a) jullie zienswijze mondeling en/of schriftelijk toe te lichten en
b) jullie bij de behandeling van het bezwaar te laten bijstaan.

Artikel 8

De Klachtencommissie vormt zich binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Dit oordeel wordt, met eventuele aanbevelingen, schriftelijk aan jou en de vestigingsmanager bij wie het bezwaar in eerste instantie is ingediend medegedeeld.

Artikel 9

Ben je het niet eens met het oordeel van de Klachtencommissie of verzuimt Olympia om het oordeel van de Klachtencommissie na een redelijke termijn uit te voeren? En heeft je klacht betrekking op de uitvoering of toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten? Dan kun je jouw klacht op grond van artikel 70 CAO voor Uitzendkrachten indienen bij de geschillencommissie voor de uitzendbranche.

Artikel 10

Degene die betrokken is bij de uitvoering van deze klachtenregeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Iedereen die betrokken is bij deze klachtenregeling en de beschikking krijgt over  gegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

Op de klachtenregeling is ons privacy statement van toepassing.