Weergaveproblemen? Bekijk dan de webversie of voeg info@olympia.nl toe aan uw lijst met veilige afzenders.

 

MARKTMONITOR

DECEMBER 2017

 
 

Iedereen aan boord

Met Kerst en de jaarwisseling voor de deur kunnen we zeggen dat 2017 een mooi jaar is geweest voor ondernemend Nederland. Omzetten bleven groeien en de vooruitzichten zijn zonnig. Andere vraagstukken steken nu de kop op, met name krapte op de arbeidsmarkt. In toenemende mate zijn het de flexibele arbeidskrachten die zorgen dat het werk gedaan wordt, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Naar de toekomst toe wordt het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen onnodig uit het arbeidsproces vallen, want alle handen zijn nodig. Permanent leren is belangrijker dan ooit, om te voorkomen dat mensen stil gaan staan in hun ontwikkeling. De combinatie van werken en leren kan soelaas bieden, zoals nu al steeds vaker in het mbo gebeurt.

Ondernemerschap vraagt in deze tijd meer dan alleen het goed bedienen van de klant. Het gaat steeds vaker om het tijdig en goed aantrekken van de juiste mensen. Daar dragen we als Olympia graag aan bij. De juiste kandidaat vinden wij altijd voor u.

ECONOMIE

Economie in Kerncijfers

 Kerncijfers

 

Stijging consumentenprijzen zet door

Vorige maand waren de consumentenprijzen 1,5 procent hoger dan in november 2016, meldt het CBS. In oktober was de prijsstijging iets lager: 1,3 procent. De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor de inflatie. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder want daarin worden onder andere ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud in meegenomen.

Lees meer

 

Bron: CBS

 

Circulaire economie weer een stapje dichterbij

Afval

De overheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 voor 100 procent circulair is. In 2030 moet dat cijfer rond de 50 procent liggen. Wet- en regelgeving op dit vlak is volop in de maak. Zo heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat onlangs het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. Hiermee is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd. Dit plan bevat nieuwe regels en afspraken om de overgang naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te maken op het gebied van afvalverwerking. Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te kunnen gebruiken. LAP3 treedt op 28 december 2017 in werking.

 Lees meer

 

                                                                            Bron: lap3

 

Cybercriminaliteit kost bedrijfsleven €10 miljard per jaar

Het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor het midden- en kleinbedrijf wordt geschat op 1 miljard euro op jaarbasis. Voor de gehele Nederlandse economie ligt dit bedrag op 10 miljard euro of 1,3% van het BBP. €9 miljard daarvan komt voor rekening van grote bedrijven en corporates. Het MKB te maken heeft met een waardeverlies van €1 miljard. De enorme bedragen die ieder jaar verloren gaan door cybercriminaliteit zijn volgens de onderzoekers een illustratie van de hoge mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven is gedigitaliseerd. De grootste risico’s op waardeverlies komen voort uit onderbrekingen van de operationele continuïteit (26%), verlies van de betrouwbaarheid van communicatie- en IT-systemen (26%) en verlies van vertrouwelijke informatie van derden (25%).

 Lees meer

 

Bron: Consultancy.nl

ARBEIDSMARKT 

Grote knelpunten verwacht voor werkgevers in techniek, zorg en onderwijs

 

De komende zes jaar moeten werkgevers er rekening mee houden dat het veel moeite gaat kosten om aan personeel te komen voor technische, ICT en pedagogische beroepen. Voor maar liefst 87 procent van de vraag naar ICT’ers worden grote knelpunten verwacht. Daarbij gaat het vooral om hoger geschoolde professionals zoals softwareontwikkelaars. Daarnaast blijven ook leerkrachten voor het basisonderwijs, elektriciens en elektromonteurs moeilijk te vinden. Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1 procent per jaar. Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2022 de beste arbeidsmarktperspectieven.

 

Lees meer

 

                                                          Bron: Maastricht University

 

Reddingsplan voor Oudhollandse beroepen

Het CDA stelt voor om een programma op te zetten dat ervoor zorgt dat de oude ambachten blijven bestaan. Dit zijn beroepen zoals molenaar, schaapsherder en rietsnijder. Regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie steunen het voorstel, waarmee er een meerderheid voor is. Het CDA vindt het van 'cultuurhistorisch belang' dat ambachtslieden met hun vakmanschap 'tradities voortzetten en tegelijkertijd met natuurlijke materialen en grondstoffen werken’. Daarnaast zou het vanuit toeristisch oogpunt economisch belangrijk zijn dat de ambachten blijven bestaan.

Lees meer

 

Bron: AD

 

SER advies: werkend leren biedt goed toekomstperspectief

 

De SER (Sociaal Economische Raad) adviseert de minister van OCW om praktijkgerichte leervormen te stimuleren. Het mbo zou een grote rol moeten spelen bij het verwezenlijken van de doelstelling: een ‘leven lang leren en ontwikkelen’. Dit is te bereiken door de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan te jagen en te werken aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. De combinatie van werken en leren is heel motiverend voor studenten. Ze krijgen door deze leeromgeving zowel vakgerichte vaardigheden onder de knie, maar ook basisvaardigheden, sociale vaardigheden en andere vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in werk en maatschappij.

Lees meer

 

Bron: ser.nl

  

FLEXMARKT

Grote rol van uitzendkrachten bij groei werkgelegenheid

Sinds 2014 is ruim de helft van de extra werknemers via de uitzendbranche aan de slag gegaan. Uit een recent onderzoek blijkt dat de stijging van de werkgelegenheid in Nederland sinds een aantal jaar voor een groot deel zit in de uitzendbranche. Dat komt omdat het aantal uitzenduren van oudsher de ontwikkeling van de conjunctuur volgt. Zodra de productie toeneemt, worden vaak eerst flexibele krachten aangenomen, omdat bedrijven niet weten of de stijging van lange duur is. De economische groei heeft sinds 2014 in de meeste sectoren tot meer uitzendkrachten geleid.

Lees meer


Bron: Rabobank

Omzet uitzendbranche stijgt verder

Uit recente cijfers van CBS blijkt dat uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven in het derde kwartaal van 2017 1 procent meer omgezet hebben dan in het kwartaal ervoor. De stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe.

Lees meer

 

Bron: CBS

 

Zzp’er overwegend tevreden

Werknemers die zzp’er worden, zijn daarna meer tevreden met hun werk en ervaren meer autonomie. Ook bij zzp’ers die starten vanuit ‘negatieve startmotieven’, bijvoorbeeld omdat hun baan onder druk staat, stijgt de waardering voor het werk. De werktevredenheid van deze groep is wel iets lager dan die van zzp’ers uit eigen keuze. De aansluiting tussen werktijden en privé en de tevredenheid met het inkomen gaan niet vooruit bij werknemers die zzp’er worden. Werknemers die van baan of functie wisselen gaan hier gemiddeld wel op vooruit. De afgelopen jaren steeg het aantal zzp’ers in Nederland fors: van 677.000 in 2005 tot meer dan 1 miljoen in 2016. Op dit moment bestaat 12 procent van de werkzame beroepsbevolking uit zzp’ers.

Lees meer

 

Bron: scp

   

WAT SPEELT ER BIJ OLYMPIA? 

Olympia wint Recruitment Tech Award

 

Olympia Nederland wint Recruitment Tech Award 2017

Utrecht, 24 november 2017 – Olympia Nederland heeft met de case ‘iedereen e-recruiter’ de Recruitment Tech Award 2017 in de wacht gesleept. De prijs wordt ieder jaar toegekend aan de partij die de meest innovatieve en effectieve recruitmenttechnologie heeft ontwikkeld. Olympia liet in de finale, die plaatsvond tijdens het Recruitment Tech Event, ABN Amro en Spotta achter zich.

 

 Lees meer

 

 
 
Olympia Uitzendbureau
Afmelden

Wij helpen u graag uw ambities te realiseren